herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

 

Zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla bezrobotnych można dokonać przelewem na rachunek  Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu na konto:

 

PKO BP SA Oddział we Wrocławiu nr 18 1020 5226 0000 6002 0475 9835

 

 

 

 

 

 

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest zobowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazana od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Za nienależne świadczenie uważa się:

 • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
 • świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd pup przez osobę pobierającą to świadczenie,
 • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w ustawie,
 • koszty szkolenia,
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych,
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego,
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia.

 

Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.

 

 

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 • w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności;
 • dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależnie świadczenie, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
 • osoba, która pobrała nienależnie świadczenie zmarła, nie pozostawiając majątku z którego można dochodzić należności;
 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, przewyższającej wydatki egzekucyjne.  

 

  

Podstawa prawna:  art.  76 ust. 1,2,3,6,7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.).

 

 

 

 

autor: redakcja Dorota Urban
utworzono: 05-06-2014
ostatnia modyfikacja: 05-06-2014
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się