herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Przyznanie statusu bezrobotnego

 

Przyznanie statusu bezrobotnego.

 

 

Status bezrobotnego może posiadać osoba, która:

 

1. nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego

oraz umowy o pracę nakładczą;

 

2. nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług

na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło

albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych

lub spółdzielni usług rolniczych;

 

3. jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia :

 - w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,

- w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy – w przypadku osoby niepełnosprawnej,

której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia;

 

4. nie uczy się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej

do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje

w formie studiów niestacjonarnych;

 

5. ukończyła 18 lat;

 

6. nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust.

    2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

    Społecznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. ) ;

 

7. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,

    renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego

    wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu

    prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego,

    świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku

    macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

 

8. nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez

    zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury

    albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r.

    o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 

9. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w

    rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.

    93 z późniejszymi zmianami) o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych

    lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako

    współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych

    przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;

 

10. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów

      specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej,

      obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób    fizycznych, nie przekracza

      wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych

      ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o

      podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej

      pracy  jako  współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;


11. nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności  gospodarczej albo po złożeniu wniosku

      o wpis:

 -   zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

-   nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

dnia podjęcia działalności gospodarczej;

 

12. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia  wolności z

      wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru

      elektronicznego;

 

13. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego

      wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych

      przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

 

14. nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;

 

15. nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia

      pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania

     dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego

     pobierania;

 

16. nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 

     70 ust. 6, który stanowi, że świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę

      na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku

      służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż

      6 miesięcy;

 

17. nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,

      z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;

 

18. zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego PUP lub 

      - gdy nie jest w ogóle zameldowana – w PUP, na którego obszarze działania przebywa.

 

 

 

 

 

autor: redakcja Dorota Urban
utworzono: 05-06-2014
ostatnia modyfikacja: 05-06-2014
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się